Coding วิชาใหม่ที่อาจจะบรรจุเข้าหลักสูตรการศึกษาของไทย

Coding วิชาใหม่ที่อาจจะบรรจุเข้าหลักสูตรการศึกษาของไทย

Coding วิชาใหม่ที่อาจจะบรรจุเข้าหลักสูตรการศึกษาของไทย เชื่อเลยว่า เมื่อพูดถึง Coding บางคนอาจจะรู้จัก หรือไม่รู้จักก็ได้ แต่มันคือสิ่งหนึ่งที่ในปัจจุบันนั้นมีความสำคัญมาก ๆ ในยุคสมัยใหม่ที่มีเรื่องเทคโนดลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง อย่างทุกวันนี้ผู้คนจำนวนมากใช้เวลาอยู่หน้าสมาร์ทโฟน ซึ่งก็คือคอมพิวเตอร์ย่อส่วน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ ตลอดเวลา แต่มักจะเป็นการใช้งานเชิงรับมากกว่าจะสร้างมันขึ้นมาหรือใช้ในเชิงรุก และข้อเท็จจริงนี้เองที่ทำให้บรรดาคนที่เห็นความสำคัญผลักดันเรื่องการเรียน Coding อย่างจริงจัง

Coding วิชาใหม่ที่อาจจะบรรจุเข้าหลักสูตรการศึกษาของไทย

วิทยาการคำนวณ (Computing science) เป็นวิชาที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้เด็กสามารถคิดเชิงคำนวณ (Computational thinking) มีความพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) และมีพื้นฐานการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร (Media and information literacy) ซึ่งการเรียนวิชาการคำนวณ จะไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การคิดให้เหมือนคอมพิวเตอร์เท่านั้น และไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการคิดในศาสตร์ของนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่จะเป็นกระบวนการความคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาของมนุษย์ โดยเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานและช่วยแก้ไขปัญหาตามที่เราต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ มีเป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาผู้เรียนกล่าวคือเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะในการค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ ประเมิน จัดการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำสารสนเทศไปใช้ในการแก้ปัญหา เสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง การทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือสังคม และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน มีความรับผิดชอบมีจริยธรรม

ซึ่งในระดับชั้นชั้นมัธยมตอนต้นจะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นการออกแบบและการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อเป็นการฝึกแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปพร้อม ๆ กัน ส่วนในระดับชั้นมัธยมตอนปลาย จะเป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณ เพื่อนำไปใช้ในการบูรณาการกับโครงานวิชาอื่น ๆ อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

นอกจากโรงเรียนกวดวิชาแล้ว ยังมีองค์กรไม่หวังผลกำไรอีกมากมายที่สอนการ Coding เว็บไซต์ไม่หวังผลกำไร Code.org ประกาศโครงการ Hour of Code ตั้งเป้าสอนนักเรียนชั้นประถม และมัธยมของสหรัฐ ให้เขียนโปรแกรมได้ 10 ล้านคนในช่วงเดือนธันวาคมนี้ Code.org ได้ บิลเกต และ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก คนดังแห่งโลกเทคโนโลยี มาร่วมเป็นอาจารย์รับเชิญ แถมยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไอทีดังๆ มากมาย สะท้อนถึงความต้องการของคนในแขวงความรู้นี้ การสอน Coding ทำกันไปถึงหลายประเทศยากจนทั่วโลก

Coding วิชาใหม่ที่อาจจะบรรจุเข้าหลักสูตรการศึกษาของไทย

เพราะคนเหล่านี้มองว่านี่เป็นหนึ่งในหนทางที่เด็ก ๆ จะได้มีทักษะเพื่อหลุดพ้นความยากจน ในอินเดียนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ต้องใช้ภาษา Coding สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยถึงเดือนละกว่า 50,000 บาท มากกว่ารายได้เฉลี่ยในอินเดียถึง 3 เท่า ขณะที่ในสหรัฐอเมริกานักพัฒนาแอพพลิเคชั่นระดับกลางสามารถทำรายได้กว่า 10,000 ดอลล่าห์สหรัฐ

หรือมากกว่า 33,000 บาท การปฏิสัมพันธ์กับอุปกรณ์สื่อสารทำให้การเติบโตของการใช้ภาษา Coding ยิ่งทวีเพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบันเวลาของคนที่ใช้ในการท่องอินเตอร์เนท 63% อยู่กับการใช้แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ทั้งคอมพิวเตอร์และ Smart Phone ในขณะที่การสร้างรายได้

ผู้ผลิตเกม โปเกม่อน โก รายงานว่า ปีที่แล้วเพียงแค่เกมเดียวสามารถทำรายได้ว่า 960 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือ 3 หมื่นล้านบาท ทำให้ในหลายประเทศการเขียน Coding จึงกลายเป็นสิ่งที่เด็ก ๆ ต้องเรียนเป็นวิชาบังคับแล้ว

ที่ประเทศไทย Coding คือวิชาบังคับพื้นฐานล่าสุดที่เด็ก ๆ ทุกคนต้องเรียนกัน ที่สหราชอาณาจักรแนะนำให้เด็กรู้จักกระบวนการคิดในทางคอมพิวเตอร์พื้นฐานของการ Coding ตั้งแต่อายุ 5-6 ปี ฟินแลนด์และเอสโตเนีย เด็ก ๆ ได้เรียน Coding กันตั้งแต่ชั้นประถม 1 เอสโตเนียนั้นก้าวหน้าไปถึงการบูรณาการ Coding เข้ากับวิชาอื่น ๆ อย่างคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อีกด้วย เกาหลีใต้มีการส่งเสริมให้เด็กทุกชั้นได้เรียน Coding ส่วนที่ฮ่องกงถึงแม้จะยังไม่มีการให้เป็นวิชาบังคับแต่ที่นี่ก็มีการแทรกตัวให้ Coding เป็นวิชาเลือกในโรงเรียน นอกห้องเรียนเด็ก ๆ หาเวลามาเรียนพิเศษกัน

เป้าหมายหลักของการสอน Coding ไม่ได้มุ่งหวังให้ทุกคนเป็นโปรแกรมเมอร์ หรือปั้นคนให้เป็นเลิศทางวิชาการคอมพิวเตอร์ แต่เป็นเรื่องของการคิดเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบ เรียงลำดับการแก้ไขปัญหา มีหลักต่าง ๆ ให้นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา การบรรจุวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา คือการสอนให้มีทักษะในระดับหนึ่ง อย่างน้อยที่สุดก็ได้รู้ว่าคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร มันทำอะไรได้บ้าง และเรียนรู้วิธีในการสั่งให้มันทำงานให้ การรู้จักและเข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐานในการต่อยอดไปสู่ความรู้เชิงลึกต่อไป ถ้าคุณชอบคุณก็สามารถเป็นเลิศในทางนี้ได้

การเรียน Coding คือการขยายพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กว้างออกไปมากกว่าการใช้ติดต่อสื่อสารการหาข้อมูลเพื่อส่องพฤติกรรม วิพากษ์วิจารณ์ผู้คนบนโซเชียลมีเดีย หรือเพื่อความบันเทิง กว้างออกไปเพื่อเป็นการสร้างสรรค์เทคโนโลยี รวมทั้งมีมุมมองว่ามันคือเครื่องมือเครื่องใช้ หรือเครื่องอำนวยความสะดวกประเภทหนึ่งไม่ใช่ภัยคุกคาม หรือตกเป็นทาสของมัน

Coding วิชาใหม่ที่อาจจะบรรจุเข้าหลักสูตรการศึกษาของไทย

ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบ แต่โลกกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลแล้วอย่างปฏิเสธไม่ได้ ทั่วโลกกำลังจัดวางองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อรับมือกับอนาคตโลกยุคใหม่ที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดยั้งมาร์ก ซัคเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้ง Facebook เคยกล่าวไว้ว่า อีก 10 ปีข้างหน้าเราจะสอน Coding ในโรงเรียนเหมือนกับการสอนให้เด็กอ่านและเขียนและเมื่อถึงเวลานั้นเราจะถามตัวเองว่า ทำไมเราไม่ทำมันให้เร็วกว่านี้

5 สัญลักษณ์ ของเกมสล็อตออนไลน์ ที่ทำให้คุณได้รับเงินรางวัล! เพื่อให้เราเล่นได้สนุกมากยิ่งขึ้น ในตัวเกมมักมีฟีเจอร์ที่ถูกซ่อนเอาไว้ เช่น สัญลักษณ์กระจาย หรือ ไวด์ เป็นต้น คุณรู้ไหมว่าสัญลักษณ์พวกนี้ถูกใช้กันอย่างกว้างขวาง

บทความต่อไป : ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ จากการเล่นเกมสล็อตออนไลน์!