ทำความรู้จักการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (IELTS)

ทำความรู้จักการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (IELTS) แน่นอนว่าสำหรับเพื่อน ๆ คนไหนที่สนใจการจะไปเรียนต่อต่างประเทศ จะต้องรู้จักกันการสอบ IELTS (International English Language Testing System) กันอยู่แล้ว เพราะเป็นการสอบเพื่อเอาผลสอบไปยื่นกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หรืออาจจะยื่นในการทำงานที่ต้องใช้ภาษานั่นเอง ซึ่ง IELTS เป็นข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินความสามารถ ของผู้สมัครที่ต้องการเรียนหรือทำงาน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร วันนี้เราจึงจะพาเพื่อน ๆ ไปทำความรู้จักกับการสอบ IELTS กันให้มากยิ่งขึ้น ถ้าพร้อมแล้วตามไปดูกันได้เลยค่ะ

ทำความรู้จักการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (IELTS)

IDP : IELTS Australia, British Council และ Cambridge English Language Assessment สามองค์กรนี้ได้ร่วมมือกันออกแบบการทดสอบความสามารถทางภาษาที่เรียกว่า IELTS ขึ้นมา ถือเป็นการทดสอบที่ตรงตามมาตรฐานสากล ครอบคลุมทักษะทั้งสี่ด้านคือการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด โดยผลสอบ IELTS นั้นเป็นที่ยอมรับจากองค์กรกว่า 10,000 แห่ง ครอบคลุมทั้งองค์กรภาครัฐ สถานศึกษา และสถาบันชั้นนำใน 140 ประเทศ เช่น ประเทศไทย ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ IELTS ยังเป็นบททดสอบภาษาอังกฤษเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับจากกองตรวจคนเข้าเมืองในหลายๆ ประเทศ

รูปแบบของการสอบ IELTS

การสอบ IELTS เป็นการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน และผู้สอบจะได้รับใบรายงานผลการสอบโดยแยกเป็นแต่ละส่วนทั้ง 4 ทักษะ ลักษณะของคะแนนในการสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 9 ระดับ โดยเริ่มต้นที่ตั้งแต่ระดับที่ 1 ไปจนถึงระดับที่ 9 ซึ่งสามารถวัดระดับความรู้ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอบได้อย่างถูกต้อง คุณจะต้องสอบการฟัง การอ่านและการเขียนในวันเดียวกันทั้งหมดโดยไม่มีการหยุดพักระหว่างการสอบ ส่วนการพูดคุณสามารถเลือกที่จะสอบวันเดียวกันในช่วงบ่ายหรือเลือกสอบในวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ในสัปดาห์เดียวกันก็ได้

IELTS

การสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1.เพื่อการศึกษาต่อ (Academic Modules)

เป็นการทดสอบความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก

2.เพื่อการฝึกอบรม (General Training Modules)

สำหรับผู้ที่วางแผนใช้ภาษาเพื่อการฝึกอบรมหรือ ทำงานในต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อสอบจะใช้วัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศนิวซีแลนด์ หรือประเทศออสเตรเลีย

รายละเอียดการสอบ IELTS ทั้ง 4 ทักษะ

1.การสอบการฟัง (Listening) 30 นาที

ผู้สอบต้องฟังเนื้อเรื่องจากเครื่องเล่น CD ซึ่งเนื้อหาจะประกอบไปด้วยการสนทนา และบทพูด รวมทั้งการออกเสียงผู้สอบจะได้ฟังเทปเพียงครั้งเดียวเท่านั้น แต่จะมีเวลาให้ในการอ่านคำถาม และเขียนคำตอบ และในช่วงท้ายจะมีเวลาให้คัดลอกและตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบใน Answer Sheet อีก 10 นาที

2.การสอบการอ่าน (Reading) 60 นาที

มีเนื้อเรื่องให้อ่าน 3 บทความ พร้อมด้วยคำถามที่ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้ได้มาจากหนังสือ นิตยสาร และ หนังสือพิมพ์ ในทุก ๆ เรื่องเป็นเรื่องทั่วไป ไม่ได้เจาะจงเฉพาะทางใดทางหนึ่ง รวมทั้ง 3 บทความ จะมีคำถามทั้งหมดจำนวน 40 ข้อ และให้เวลาทั้งหมด 60 นาที ดังนั้นเวลาในการทำจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณข้อละ 1.5 นาที

3.การสอบการเขียน (Writing) 60 นาที

จะแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง ให้เวลา 60 นาที เรื่องแรก คือการเขียนในลักษณะอธิบายข้อมูลที่ให้มาในรูปแบบกราฟ ตาราง แผนผัง เราจะต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ที่เด่น ๆ โดยที่ต้องเขียนอย่างน้อย 150 คำเป็นอย่างต่ำ เรื่องที่สอง คือ การเขียนเรียงความหรือรายงานอย่างเป็นทางการ และเป็นการแสดงความคิดเห็น การหาทางออก ของปัญหาหรือวิจารณ์หัวข้อที่ให้มา โดยต้องเขียนอย่างน้อย 250 คำ

4.การสอบการพูด (Speaking) 11-14 นาที

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการพูดคุยเรื่องทั่ว ๆ ไป การใช้ชีวิตประจำวัน ส่วนที่สอง กรรมการจะมีเวลาให้เตรียมตัวก่อนพูด 1 นาที โดยจะมีบัตรคำถามมาให้ และจะให้เราพูดคนเดียวประมาณ 3-4 นาที และส่วนสุดท้ายจะมีลักษณะคล้ายกับการพูดโต้ตอบกันในหัวข้อที่ได้จากส่วนที่สอง

IELTS

ผลการสอบวัดจะแบ่งเป็น 9 ระดับ ดังนี้

  • 9 (ดีเลิศ) สามารถใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว เหมาะสม ถูกต้องแม่นยำ และมีเข้าใจในภาษาดีเยี่ยม
  • 8 (ดีมาก) สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องและคล่องแคล่ว แต่อาจมีข้อผิดพลาดและความไม่เหมาะสมบ้างบางครั้ง สามารถถกปัญหาที่ซับซ้อนอย่างมีเหตุผลได้ดี
  • 7 (ดี) สามารถใช้ภาษาได้ดีแต่ยังมีความผิดพลาดและเข้าใจผิดในบางโอกาส แต่โดยทั่วไปสามารถใช้ภาษาในลักษณะที่ซับซ้อนได้ดีและเข้าใจในการให้เหตุผลได้ดี
  • 6 (ใช้งานได้) มีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดและความไม่เหมาะสมในการใช้ภาษาบ้าง แต่ก็สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาที่ซับซ้อนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่คุ้นเคย
  • 5 (ปานกลาง) มีความสามารถในการใช้ภาษาได้บางส่วนและเข้าใจความหมายกว้างในสถานการณ์ส่วนใหญ่ แต่ยังมีข้อผิดพลาดบ่อย ๆ แต่ก็สามารถสื่อสารในระดับพื้นฐานในเรื่องที่ตนถนัดได้ดี
  • 4 (จำกัด) มีความสามารถในการสื่อสารจำกัดเฉพาะเรื่องที่ตนเองคุ้นเคย มีปัญหาในการสื่อสาร การเข้าใจและการแสดงออกทางความคิด และไม่สามารถใช้ภาษาที่ซับซ้อนได้
  • 3 (จำกัดมาก) รู้และเข้าใจความหมายกว้าง ๆในสถานการณ์ที่คุ้นเคยและมีการหยุดชะงักในการสื่อสารบ่อย
  • 2 (ไม่สามารถสื่อสารคำศัพท์ขั้นพื้นฐานได้) ไม่สามารถสื่อสารเป็นเรื่องราวได้ พูดได้เป็นคำ ๆ เฉพาะคำศัพท์สั้นๆที่คุ้นเคยเท่านั้น มีปัญหาในการทำความเข้าใจภาษาพูดและภาษาเขียน
  • 1 (ใช้ภาษาไม่ได้เลย) ไม่สามารถใช้ภาษาได้นอกจากคำศัพท์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

และก็จบกันไปแล้วนะคะกับบทความเกี่ยวกับการ ทำความรู้จักการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (IELTS) หากเพื่อน ๆ คนไหนที่สนใจอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศ หรือเข้าทำงานในบริษัทที่ต้องใช้ภาษาสื่อสาร ก็จะต้องมีการสอบเจ้า IELTS นี้แน่ ซึ่งบอกเลยว่าการสอบ IELTS เก็บไว้ไม่ได้มีผลเสียหายอะไร เพราะหากเรามีผลสอบเอาไว้ก็ถือเป็นประโยชน์กับเราซะมากกว่า

บทความที่น่าสนใจกับ เทคนิคสำคัญสำหรับการวาดภาพด้วยสีน้ำ ให้สวยคล้ายจิตรกรมืออาชีพ และ แชร์ 9 วิธีเฟรชตัวเองให้สดชื่น ห่างไกลจากความเบื่อหน่าย