โรงเรียนแนวคิดใหม่ในอนาคต ที่สามารถตอบโจทย์นักเรียนได้จริง!

โรงเรียนแนวคิดใหม่ในอนาคต ที่สามารถตอบโจทย์นักเรียนได้จริง!

               โรงเรียนแนวคิดใหม่ในอนาคต ที่สามารถตอบโจทย์นักเรียนได้จริง! หากจะพูดถึงการศึกษาในประเทศไทยในปัจจุบัน ต้องยอมรับจริง ๆ ว่าเป็นระบบที่ล้าสมัยมาก ๆ เพราะแทบจะมีการเปลี่ยนระบบการศึกษาให้มีความทันสมัยขึ้นเลย ทั้ง ๆ ที่ในปัจจุบันโลกนั้นก้าวหน้าไปไกลมาก ๆ แล้ว โดยระบบการศึกษาของไทยเรานั้น ยังเป็นระบบที่นักเรียนทุกคนจะต้องเรียนเหมือนกัน ทั้ง ๆ ที่ความจริงแล้วทุกคนนั้นมีความชอบที่แตกต่างกัน ดังนั้น วันนี้เราจึงอยากจะพาทุกคนไปรู้จักกับโรงเรียนแนวคิดใหม่ ที่จะสามารถตอบโจทย์นักเรียนได้อย่างแท้จริง โดยจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นตามไปดูกันได้เลยค่ะ

โรงเรียนที่ผู้เรียนสามารถเลือกแผนการเรียนได้เอง

ปัจจุบันแผนการเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น ยังคงผูกติดอยู่กับคำว่า สายวิทย์ หรือ สายศิลป์กันอยู่ ทั้ง ๆ ที่ในปัจจุบันนี้รูปแบบของการศึกษา รวมไปถึงแนวทางในการศึกษาต่อนั้น ได้มีการพัฒนาอย่างหลากหลายจนเกินกว่าการแยกแค่สายวิทย์กับสายศิลป์แล้ว  จึงไม่จำเป็นเลยที่การศึกษาไทยจะต้องผูกกับแผนการเรียนที่มีแค่วิทย์กับศิลป์  ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีแนวคิดทางการศึกษาแบบ Personalize Learning คือการที่นักเรียนได้เรียนในสิ่งที่ชอบ ซึ่งการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น จะเปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นผู้จัดตารางเรียนด้วยตัวเองตามคำแนะนำในคู่มือที่โรงเรียนจัดทำให้ ซึ่งลักษณะนี้ คล้ายคลึงกับการเรียนในระดับอุดมศึกษาที่ผู้เรียนจะต้องเลือกวิชาเรียนด้วยตัวเอง ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกได้ทั้งวิชา เวลา หรือแม้แต่ครูผู้สอนที่สอนในแต่ละเซคก็สามารถเลือกเรียนกับครูผู้สอนที่สนใจได้ตามต้องการ

โรงเรียนแนวคิดใหม่ในอนาคต
โรงเรียนแนวคิดใหม่ในอนาคต

การเรียนตามหลักสูตรนี้ จะแบ่งวิชาออกเป็น 2 ส่วน คือการเรียนในวิชาพื้นฐาน ซึ่งเป็นวิชาที่จำเป็นต้องเรียนเพื่อพื้นฐานการใช้ชีวิต โดยเรียนเพื่อให้ชีวิตมีความหมายมากกว่าที่จะเน้นในเรื่องของการสอบ ซึ่งวิชานี้จะเทียบเท่ากับวิชาพื้นฐานของโรงเรียนทั่วไป

อีกส่วนหนึ่งจะเป็นวิชาเฉพาะ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มคือ

  • Health and Bio-science ซึ่งเกี่ยวกับชีววิทยา วิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งหลาย รวมถึงเคมี จิตวิทยา และสาธารณสุข
  • Engineering and Technology ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ อวกาศ และการเขียนโค้ดดิ้ง
  • Social Science and Humanities จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และนวัตกรรม
  • Communication and Language จะเป็นเรื่องของการสื่อสาร ภาษาและวรรณกรรม
  • Business and Entrepreneurship คือวิชาที่ว่าด้วยธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบ
  • Arts, Media and Creativity คือกลุ่มศิลปะ ดนตรี ละคร และทัศนศิลป์ต่าง ๆ

ซึ่งทั้ง 6 กลุ่มวิชาเฉพาะนี้ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเรียนทั้งกลุ่ม นักเรียนสามารถจะผสมวิชาเรียน เพื่อออกแบบแผนการสอนของตัวเองได้ ซึ่งครูผู้สอนจะคอยเป็นผู้แนะนำให้นักเรียนเลือกแนวทางในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของตัวเอง

อย่างไรเสีย แม้ว่าระบบการเรียนแบบนี้ จะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้ตามความสนใจของตัวเอง แต่ระบบนี้ นักเรียนก็จำเป็นต้องมีวินัยในตนเองอย่างมาก เพราะภาระในการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่นักเรียน พวกเขาจึงต้องดูแลตัวเองและแอคทีฟอย่างสม่ำเสมอ เพราะไม่เช่นนั้นก็จะเรียนในระบบนี้ไม่ได้

โรงเรียนที่ผู้เรียนสามารถเรียนที่ไหนก็ได้

ด้วยการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสารทำให้รูปแบบการเรียนของนักเรียนนั้นมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น จากที่เคยจะต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียน ก็อาจใช้ประโยชน์จากสังคมออนไลน์หรือการสื่อสารออนไลน์ในการเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันมีแอปพลิเคชันหลายตัวที่ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ เช่น Line  Facebook  และ Zoom เป็นต้น ซึ่งในช่วงของการระบาดของโรค Covid-19 ก็ได้แสดงให้เห็นว่าการศึกษาผ่านทางออนไลน์นั้น สำหรับประเทศไทยก็มีโอกาสเป็นไปได้ในระดับหนึ่ง

ก่อนหน้าที่มีการพัฒนาด้านการสื่อสารออนไลน์อย่างทั่วถึง ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล จึงทรงจัดตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยให้มีการฉายภาพการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวลไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ (รปค.) และพระราชทานสู่โรงเรียนทั่วไป ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนครูได้อย่างดี ทำให้นักเรียนเข้าถึงระบบการศึกษาได้ดีขึ้น

การศึกษาผ่านดาวเทียมในปัจจุบัน นอกจากจะฉายในระบบสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียมแล้ว ยังเพิ่มเติมเป็นการศึกษาออนไลน์ด้วย และการเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาด้านการศึกษาในช่วงของการระบาดของโรค Covid-19 ที่ผ่านมาได้อย่างดี และทำให้ประเทศไทยเห็นภาพของการศึกษาออนไลน์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ปัจจุบันสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยเฉพาะการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้จัดทำ MOOC (Massive Open Online Course) ซึ่งเป็นแหล่งรวมหลักสูตรออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ได้อย่างเสรี ซึ่งนับว่าเป็นก้าวสำคัญที่เราอาจจะเห็นโรงเรียนที่เป็นระบบออนไลน์เต็มรูปแบบที่นักเรียนสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ ในอนาคตก็เป็นได้

โรงเรียนที่ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมด้านอาชีพ

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรสร้างความฮือฮาทางด้านการศึกษา โดยการยกเลิกแผนสายวิทย์และสายวิทย์แบบเก่า และเปลี่ยนเป็นแผนการเรียนแบบใหม่ที่ให้นักเรียนเจาะลึกในความสนใจด้านอาชีพมากขึ้น ตามแนวคิดที่ว่า “Defining the FUTURE” โดยมีการจัดทำเป็นแผนการเรียนรู้ 7 แผน อันได้แก่เตรียมแพทย์-เภสัชฯ  เตรียมวิศวะ-สถาปัตย์  เตรียมวิทย์-คอม  เตรียมนิเทศ-มนุษย์  เตรียมศิลปกรรม  เตรียมบริหารธุรกิจ-บัญชี  และ เตรียมนิติ-รัฐศาสตร์

เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับบทความ โรงเรียนแนวคิดใหม่ในอนาคต ที่สามารถตอบโจทย์นักเรียนได้จริง! การแยกเรียนตามแผนเช่นนี้ แม้ว่าจะมีวิชาพื้นฐานที่เรียนร่วมกัน แต่นักเรียนจะได้เจาะลึกในคณะหรืออาชีพที่เป็นความสนใจของตัวเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นระบบการศึกษาที่ดีมาก ๆ เพราะปัจจุบันเด็กบางคนแทบจะไม่รู้ว่าตัวเองนั้นอยากเรียนอะไรต่อ หรืออยากทำอาชีพอะไร

อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม รู้จักเกมสล็อตผลไม้ เล่นง่ายๆ ได้ทุกเพศทุกวัย และยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับเกมอีกมากมายที่ เล่น สล็อต แบบง่าย ๆ ได้เงินเร็ว เล่น สล็อต แบบง่าย ๆ ได้เงินเร็ว ด้วยเทคนิคสุดเซียน! เทคนิคเล่น สล็อต ระดับเซียน การเล่น สล็อต ไม่ใช่เพียงการพึ่งดวงเท่านั้น เพราะอันที่จริงเเล้วนั้นเรามีสูตรหรือ เทคนิคการเล่น สล็อต ระดับเซียน ที่ช่วยให้เราเล่นได้เงินจริง ๆ